Motor cuốn giấy / xả giấy máy vẽ sơ đồ Neon

Motor cuốn giấy / xả giấy máy vẽ sơ đồ Neon

Motor cuốn giấy / xả giấy máy vẽ sơ đồ Neon

TX1800-110 Feed/Take-Up Motor (125 RPM, 12V)
Motor cuốn giấy / xả giấy máy vẽ sơ đồ Neon
TX1800-110 Feed/Take-Up Motor (125 RPM, 12V)


Nguồn tin: www.plottertech.com/home.htm