Dây curoa trục X Y máy vẽ sơ đồ NEON

Timing Belt X & Y Axis

Timing Belt X & Y Axis

NE1800-205 Timing Belt X & Y Axis
Dây curoa trục X Y máy vẽ sơ đồ NEON
NE1800-205 Timing Belt X & Y Axis

Nguồn tin: www.plottertech.com